0943692323

Các phương thức đấu thầu theo Luật đấu thầu

Hiện nay ở Việt Nam và cả trên thế giới đang được áp dụng 4 phương thức đấu thầu chính, theo Luật Đấu thầu 2013 đó là gồm các phương thức sau:

 • Phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là gì là gì: Đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ là nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
 • Phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ là gì là gì: Đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ là nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
 • Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ là gì: Đấu thầu 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ là trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu. Trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai. Trong giai đoạn hai, nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, trong đó có giá dự thầu và bảo đảm dự thầu. 
 • Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ là gì: Đấu thầu 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ là trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Trên cơ sở đánh giá đề xuất về kỹ thuật của các nhà thầu trong giai đoạn này sẽ xác định các nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu được mời tham dự thầu giai đoạn hai. Hồ sơ đề xuất về tài chính sẽ được mở ở giai đoạn hai. Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật. Trong giai đoạn này, hồ sơ đề xuất về tài chính đã nộp trong giai đoạn một sẽ được mở đồng thời với hồ sơ dự thầu giai đoạn hai để đánh giá.

anh bia cac phuong thuc dau thau

Các phương thức đấu thầu theo Luật đấu thầu

Điều kiện áp dụng các phương thức đấu thầu

Điều kiện áp dụng các phương thức đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2013 được quy định tại các điều từ Điều 28 đến Điều 31, cụ thể như sau:

Điều 28:

 1. Phương thức đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
  a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;
  b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;
  c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
  d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;
  đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Điều 29:

 1. Phương thức đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
  a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
  b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Điều 30:

 1. Phương thức đấu thầu 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

Điều 31:

 1. Phương thức đấu thầu 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

 

Các phương thức đấu thầu được sử dụng nhiều nhất

Đối với đa số các gói thầu hiện nay, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ là phương thức hay được sử dụng nhất. Trong hai phương thức này thì phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thường được áp dụng nhiều hơn do đa phần là các gói thầu có quy mô nhỏ, tính chất không phức tạp thường chiếm đa số, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng cho đa số các gói thầu còn lại (quy mô không phải nhỏ, tính chất kỹ thuật phức tạp).

Khi thực hiện theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ việc mở thầu được tiến hành 1 lần, hồ sơ dự thầu bao gồm phần kỹ thuật và đề xuất tài chính được nộp chung, đóng gói thành 1 bộ. Việc đánh giá hồ sơ được thực hiện theo nhiều bước và nhiều cách, nhà thầu được trúng thầu khi có yêu cầu kỹ thuật đáp ứng, giá dự thầu thấp nhất hoặc giá đánh giá thấp nhất.

Khi thực hiện theo phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ việc mở thầu được tiến hành 2 lần, lần 1 sẽ tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (hồ sơ dự thầu về kỹ thuật), sau khi hoàn thành đánh giá về mặt kỹ thuật, chỉ những nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và được duyệt thì mới được mở hồ sơ đề xuất về tài chính (giá) của các nhà thầu đó. Chính vì lẽ đó hồ sơ dự thầu cần phải được đóng gói thành 2 phần riêng biệt là hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính, 2 phần của hồ sơ này được nộp chung 1 lần trước thời điểm đóng thầu.

 

Tác giả: Son Vu

Nguồn: dauthau.asia

Trả lời